Javni poziv za prikupljanje ponuda – davanje u zakup reklamnih površina

Sajam sezonskog zapošljavanja – Summer job 2024
February 7, 2024
Sajam sezonskog zapošljavanja i Dan otvorenih vrata Univerziteta Crne Gore
March 6, 2024

Javni poziv za prikupljanje ponuda – davanje u zakup reklamnih površina

Na osnovu čl. 39 i 40 Zakona o državnoj imovini („Službeni list Crne Gore”, br. 21/09 i 40/11), člana 29 stav 2 Uredbe u prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj svojini („Službeni list CG”,  br. 44/10), čl. 8 i Tarifnog broja 2, tačka 5 Odluke o lokalnim komunalnim taksama Glavnog grada – Podgorice (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 040/19 od 07.10.2019), Odluke Upravnog odbora o davanju saglasnosti za brendiranje spoljašnjosti – fasade objekta br. 02-2412/1 od 08.06.2023, uz saglasnost Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore br. 02-2412/5 od 28.12.2023 i Zaključak Vlade Crne Gore br. 08-607/24-560/2 od 15.02.2024, društvo sa ograničenom odgovornošću „Univerzitetski sportsko-kulturni centar“ – Podgorica objavljuje

JAVNI POZIV br. 01/24

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA (TENDER) ZA DAVANJE U ZAKUP REKLAMNIH POVRŠINA UNIVERZITETSKOG SPORTSKO-KULTURNOG CENTRA